Algemene voorwaarden voor opdrachten van Stone Vastgoed B.V.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Stone Vastgoed in opdracht van derden (opdrachtgever) verricht. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.

2. Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van een aanbieding van Stone Vastgoed dan wel de feitelijke uitvoering aan een opdracht en de inhoud van de opdracht wordt bepaald door de in de aanbieding vervatte omschrijving van de door Stone Vastgoed te leveren prestatie. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan “langs elektronische weg”.

3. Wijzigingen in de opdracht, waaronder begrepen beperkingen en aanvullingen, zijn alleen bindend indien zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Stone Vastgoed geeft in de aanbieding een opgave van het door de opdrachtgever naar verwachting verschuldigde honorarium en van de door de opdrachtgever verschuldigde en door Stone Vastgoed in verband met de uitvoering van de opdracht te maken kosten. Jaarlijks wordt op 1 januari het honorarium verhoogd, in ieder geval met de in het daaraan voorafgaande jaar opgetreden inflatie. Voor zover in de aanbieding niet anders is bepaald, vindt facturering per maand plaats. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever 1% vertragingsrente per maand verschuldigd is.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Stone Vastgoed tijdig kan beschikken over benodigde informatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de door Stone Vastgoed te leveren prestatie met zich mee brengt dat er vergaderingen en/of andere bijeenkomsten moeten worden gehouden, zal de opdrachtgever kosteloos de daar voor noodzakelijke ruimten en andere faciliteiten beschikbaar stellen, zoals een werkplek met telefoon en computer, alsmede een adequate ondersteuning op secretarieel gebied.

6. Indien Stone Vastgoed door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht van Stone Vastgoed wordt verstaan elke van de wil van Stone Vastgoed onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van het betreffende gedeelte van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of waardoor de nakoming van deze verplichtingen de redelijkheid van Stone Vastgoed kan worden verlangd. Hieronder wordt onder meer begrepen: staking bij derden als bij eigen medewerkers van Stone Vastgoed, werkonderbrekingen, brand, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en ziekte van de met de uitvoering van de opdracht betrokken personen. Indien de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar dreigt te komen door langdurige ziekte of ontstentenis van de projectleider van Stone Vastgoed, is Stone Vastgoed gehouden om, in overleg met de opdrachtgever, binnen de grenzen van wat noodzakelijk en mogelijk is, alle maatregelen te treffen om de continuïteit te verzekeren. Indien de ziekte van de projectleider langer dan vier weken duurt, heeft Stone Vastgoed het recht een andere werknemer in zijn plaats te doen stellen voor de nog resterende duur van de overeenkomst. Dit zal geschieden in goed overleg met de opdrachtgever.

7. Zowel de opdrachtgever als Stone Vastgoed zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief tegen de eerste dag van de maand. De overeenkomst met opdrachtgever kan door Stone Vastgoed terstond worden ontbonden zodra opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend dan wel zodra tegen opdrachtgever een procedure bij de rechtbank is gestart waarin faillissement wordt verzocht, dan wel opdrachtgever om zijn surseance van betaling verzoekt.

8. Op Stone Vastgoed rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Zij garandeert niet het resultaat van het project waarop haar werkzaamheden betrekking hebben. Indien Stone Vastgoed de overeenkomst niet, niet deugdelijk dan wel te laat nakomt en dit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor Stone Vastgoed oplevert, zal de door Stone Vastgoed alsdan verschuldigde schadevergoeding nimmer de hoogte van het overeengekomen honorarium overschrijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stone Vastgoed. Indien de opdrachtgever door het gebruik van de toepassing of door Stone Vastgoed verstrekte kennis of gegevens schade lijdt, is Stone Vastgoed daarvoor niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stone Vastgoed. De opdrachtgever vrijwaart Stone Vastgoed van elke aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot de schade die deze derden hebben geleden of nog zullen lijden als gevolg van de toepassing en/of gebruik van de kennis en gegevens die door Stone Vastgoed zijn verstrekt. Stone Vastgoed is ten opzichte van de opdrachtgever op generlei wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van personen waarvan Stone Vastgoed zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, voor zover deze personen uitdrukkelijk door de opdrachtgever zijn voorgeschreven en aangewezen.

9. Stone Vastgoed behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. Alle door Stone Vastgoed verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, software etc., alsmede de rechten daarop blijven eigendom van Stone Vastgoed, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stone Vastgoed worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

10. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Bevoegd is bij uitsluiting de Rechtbank Amsterdam, tenzij de kwestie valt onder de competentie van de kantonrechter, in welk geval het geschil moet worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen kantonrechter. Alle kosten, hoe ook genaamd, die van advocaten en deurwaarders daaronder begrepen, die Stone Vastgoed voor de handhaving c.q. het veilig stellen van haar rechten moet maken, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 25 % van het te incasseren bedrag en een algemeen minimum van € 2.500.-

Assendelft, 1 januari 2016